No title...
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải cách hành năm 2023
          Nhằm đẩy mạnh công tác cải cải cách hành chính (CCHC) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và phù hợp với tình hình cơ quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2023 gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ và thực hiện có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phân công nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành cho từng đơn vị thực hiện, trong đó tập trung vào 07 nhiệm vụ chính, với 20 nội dung chi tiết để triển khai thực hiện như sau:

          Một là, cải cách thể chế: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khu công nghiệp. Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu UBND tỉnh; Thực hiện hoạt động theo dõi thi hành pháp luật trong khu công nghiệp An Nghiệp. 

          Hai là, cải cách thủ tục hành chính (TTHC): ban hành kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC năm 2023; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC; lựa chọn những TTHC không cần thiết, gây phiền hà doanh nghiệp để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ; 100% TTHC được cập nhật, công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh và cơ quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gắn với việc rà soát, đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường đối thoại giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với doanh nghiệp. 

          Ba là, cải cách tổ chức bộ máy: rà soát sắp xếp, tổ chức lại, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

          Bốn là, cải cách công vụ: xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh theo quy định; nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong và ý thức phục vụ của đội ngũ công chức trong thi hành công vụ; tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

          Năm là, cải cách tài chính công: tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính đảm bảo tiết kiệm, tăng thu nhập cho công chức, người lao động.

          Sáu là, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan; triển khai các giải pháp trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chủ trương của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ ngành và tình hình thực tế của cơ quan; đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện TTHC mức 3, 4, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho doanh nghiệp biết, hiểu và sử dụng; cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử (ISO điện tử) vào hoạt động của cơ quan.

          Bảy là, công tác chỉ đạo điều hành: nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC trong việc ban hành các kế hoạch có liên quan đến công tác CCHC, gắn kết quả cải cách hành chính vào đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng hàng năm của công chức; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý những trường hợp chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp./.

(Xem chi tiết “Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng” tại đây).

 

Triệu Thị Đờ - Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 1 919
  • Tất cả: 587807
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang