No title...
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng thực hiện đạt 100% kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022
          Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng năm 2022 đạt hiệu quả tích cực theo kế hoạch đề ra. 

          Trong năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã bám sát kế hoạch thực hiện công tác CCHC của tỉnh để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện công tác CCHC tại cơ quan nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Kết quả thực hiện đạt 100% kế hoạch.

          Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ban, công tác CCHC được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Quản lý đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan từ 05 phòng xuống còn 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý là Trung tâm Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp Sóc Trăng; ban hành các quyết định về điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ đối với công chức và nhân sự chủ chốt tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ban Quản lý các khu công nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và đúng theo quy định pháp luật, qua rà soát, Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc quy định đơn giá thu tiền hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp An Nghiệp. Rà soát, hoàn chỉnh bản mô tả vị trí việc làm, khung năng lực công chức theo chức năng, nhiệm vụ hiện hành và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Quan tâm cử công chức tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tối thiểu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 31 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tính đến nay, Ban Quản lý đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầy đủ 40/40 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan; tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 29 TTHC và dịch vụ bưu chính công ích đối với 40 TTHC. Thực hiện đúng chế độ, định mức, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng kinh phí, tài sản để tăng thu nhập cho công chức, người lao động trong năm 2022. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ như thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng thiết bị hỗ trợ ký số tập trung và xử lý hồ sơ công việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống đạt 100%, đồng thời áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC tại Ban Quản lý. Hưởng ứng tích cực trong hoạt động tuyên truyền CCHC của tỉnh, tham gia đầy đủ Hội thi trực tuyến CCHC tỉnh Sóc Trăng 2022.

 

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khu công nghiệp lập thủ tục đầu tư, xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý đã tập trung cho công tác cải cách TTHC như tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với 04 thủ tục thuộc các lĩnh vực đầu tư, thương mại, việc làm; thực hiện rà soát, xác định các TTHC trong phạm vi giải quyết của cơ quan để cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Sóc Trăng; đồng thời duy trì tạo nhắc hẹn các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Zalo nhóm để thực hiện giải quyết các TTHC cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp duy trì họp giao ban định kỳ hàng tuần để nghe các phòng báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan trong thời gian tới. 

         Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp nhận và giải quyết trước hạn 123/126 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, trong đó có 04 hồ sơ đã được tiếp nhận trực tuyến (03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết), với tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 100%; đồng thời, tiếp nhận và chuyển Sở, ngành chức năng giải quyết xong 03/03 hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như công tác rà soát đơn giản hóa TTHC, các doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích,... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, quyết tâm của lãnh đạo và nỗ lực của tập thể công chức, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC trong năm 2023./.

 

Triệu Thị Đờ - Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 665
  • Trong tuần: 2 057
  • Tất cả: 587945
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả
    Chung nhan Tin Nhiem Mang